Opinia Porozumienia Rowerowego w sprawie przebudowy Al. Racławickich, ul. Sowińskiego, Poniatowskiego i Lipowej

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Porozumienia Rowerowego, dotyczącym koncepcji przebudowy Al. Racławickich, ul. Sowińskiego, Poniatowskiego i Lipowej. Przypominamy, że 19 marca w Ratuszu odbędzie się otwarte spotkanie w tej sprawie, na którym projektant będzie odnosił się do nadesłanych uwag.

       Na podstawie przedstawionych dwóch wariantów przebudowy w/w ulic Porozumienie Rowerowe jednoznacznie wybiera wariant II z pasami rowerowymi, jako punkt wyjścia do dalszych prac. Wariant I, w którym ruch rowerowy miałby być prowadzony w formie wydzielonej drogi rowerowej obok chodnika, stanowiłby duże pole do konfliktu pomiędzy pieszymi a rowerzystami, oraz znacznie utrudniałby szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie się rowerem po w/w ulicach.

     Polityka rowerowa miasta Lublin, przyjęta zarządzeniem Rady Miasta Lublin w 2011 roku, jednoznacznie określa, że ruch rowerowy musi być traktowany na równi z pozostałymi środkami transportu, a kwestie bezpieczeństwa, wygody czy szybkości (atrakcyjność czasowa względem ruchu samochodowego) muszą być spełnione jednocześnie, a nie pojedynczo.


Ogólną uwagą dotyczącą całości projektu jest wniosek, by wszystkie przejazdy rowerowe, śluzy rowerowe, oraz odcinki pasów rowerowych biegnących w obrębie skrzyżowań były pomalowane metodą mechaniczną na czerwono.
W ramach planowanej inwestycji należy również od razu przewidzieć wykonanie wielostanowiskowych parkingów rowerowych a także pojedynczych stojaków rowerowych w formie odwróconej litery „U” wzdłuż wszystkich przebudowywanych ulic, w miejscach potencjalnych źródeł i celów podróży (obiekty publiczne, komercyjne, bloki mieszkalne). Szczegółowe lokalizacje powinny być etapem dalszych konsultacji.
W sprawach poza rowerowych, należy zdecydowanie zachować wszystkie zaplanowane do usunięcia przejścia dla pieszych, projektować chodniki o szerokości minimum 3 m (zalecane więcej) oraz zastosować wysokiej jakości materiały (krawężniki, nawierzchnia chodników itd.), przynajmniej na Al. Racławickich do ul. Sowińskiego i na ul. Sowińskiego. Należy zaniechać instalowania ręcznie wzbudzanej sygnalizacji dla pieszych i stosować fazy, które nie będą dyskryminowały niezmotoryzowanych.

Część I: Al. Racławickie

Skrzyżowanie Kraśnicka – Racławickie – Warszawska – Sikorskiego
– z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego wszystkie chodniki znajdujące się przy drodze rowerowej nie powinny być węższe niż 2,0 m. Dla zachowania tego wymiaru możliwe jest zawężenie dwukierunkowych odcinków drogi rowerowej do szerokości 2,0 m przy zachowaniu odpowiedniej skrajni 0,5 m.
– należy rozważyć dopuszczenie ruchu rowerowego na obu chodnikach al. Kraśnickiej, poprzez zastosowanie kombinacji znaków C-16+T-22 (droga dla pieszych, nie dotyczy rowerów); rozwiązanie to umożliwi części rowerzystów legalną jazdę po chodniku, a pozostałym nie zabroni poruszania się po jezdni.
– przed wszystkimi przejazdami rowerowymi należy zaprojektować podpórki dla rowerzystów, w zależności od wolnego miejsca o długości  ok. 1,1 m (jednoosobowe) lub 2,6 m (dwuosobowe); zalecane jest, by parametry techniczne podpórek (wymiary itd.) były tożsame z zastosowanymi przy okazji przebudowy odcinka ul. Filaretów w Lublinie
– przy istniejącym BUSpasie na początku Racławickich w rejonie przystanku MPK (kierunek do centrum), należy zlikwidować zatokę autobusową celem zrobienia miejsca na odsunięcie drogi rowerowej od ogrodzenia terenu wojskowego o minimum 0,5 m. Sama droga rowerowa biegnąc za wiatą powinna być odgrodzona od miejsca oczekiwania pasażerów elementami małej architektury (łańcuchy itp.).

Skrzyżowanie Racławickie-Puławska
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Puławskiej w Racławickie
– należy zaprojektować przejazd rowerowy przez Racławickie obok przejścia dla pieszych; umożliwi on przejazd z pasa rowerowego (kierunek od centrum) do bloków leżących po południowej stronie Racławickich; podobnie ułatwi wyjazd mieszkańcom na pas rowerowy w kierunku Warszawskiej.

Skrzyżowanie Racławickie-Legionowa-Spadochroniarzy
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Spadochroniarzy w Racławickie
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Legionowej w Racławickie
– zgodnie z planami dwukierunkowego udostępnienia ulic jednokierunkowych dla rowerzystów (kontra ruch rowerowy), należy przewidzieć możliwość wjazdu w ul. Legionową od strony Racławickich i Spadochroniarzy; optymalnym rozwiązaniem jest poszerzenie wlotu ul. Legionowej o ok. 2-2,5 m i wykonanie kontra pasa rowerowego (1,5 m), wraz z wysepką oddzielającą go od pasa do lewoskrętu w Racławickie.
– umożliwienie rowerzystom skrętu w lewo z Racławickich w Legionową (na kontrapas) można wykonać poprzez pas rowerowy (1,5 m) umieszczony po lewej stronie pasa ruchu na wprost (do centrum) w miejsce projektowanej wysepki z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej; budowa wysepki nie ma uzasadnienia, gdyż na skrzyżowaniu przejście pieszych będzie regulowane sygnalizacją świetlną.
– należy zaprojektować przejście dla pieszych przez Racławickie po stronie wschodniej

Skrzyżowanie Racławickie-Głowackiego-(Godebskiego)
– w ramach przebudowy należy przewidzieć podłączenie do pasów rowerowych na Racławickich ślepego odcinka ul. Godebskiego, poprzez wykonanie krótkiego odcinka drogi rowerowej łączącej koniec ul. Godebskiego z Racławickimi, wraz z przejazdem rowerowym przez ulicę po wschodniej stronie skrzyżowania.
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Głowackiego w Racławickie

Odcinek Racławickich pomiędzy Głowackiego a Sowińskiego
– z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pieszego należy zrezygnować z budowy wydzielonej drogi rowerowej obok chodnika i wykonać pasy rowerowe w jezdni; takie rozwiązanie pozwoli na poszerzenie chodnika do min. 3 metrów.
– pas rowerowy w kierunku do centrum należy zaprojektować pomiędzy bus pasem a pasem do prawo skrętu dla samochodów

Skrzyżowanie Racławickie-Poniatowskiego-Sowińskiego
– ruch rowerowy na tym skrzyżowaniu, zarówno wzdłuż Racławickich a także w osi Sowińskiego-Poniatowskiego należy prowadzić wyłącznie w formie pasów rowerowych w jezdni
– pas rowerowy w kierunku do centrum na Racławickich należy zaprojektować pomiędzy bus pasem a pasem do prawo skrętu dla samochodów
– pas rowerowy w kierunku Czechowa na Sowińskiego należy zaprojektować pomiędzy pasami do jazdy na wprost i pasem do prawo skrętu
– z uwagi na kluczowe znaczenie tego skrzyżowania dla obsługi ruchu rowerowego w śródmieściu Lublina, niezbędne jest zachowanie dla rowerzystów dwóch relacji lewoskrętnych, które nie będą dostępne dla ruchu samochodowego tj.: Poniatowskiego-Racławickie (kierunek centrum) i Sowińskiego-Racławickie (kierunek Warszawska)
– techniczne wykonanie takiego połączenia powinno być wykonane poprzez śluzę rowerową do lewoskrętu na tzw. „dwa razy”, tj umieszczoną przed pasem do jazdy na wprost dla kierunku poprzecznego; rowerzysta będzie poruszał się pasem rowerowym przez skrzyżowanie, a następnie zjedzie na prawo do śluzy rowerowej. Po zmianie światła na zielone dla relacji poprzecznej rowerzysta ruszy jako pierwszy i zajmie miejsce na pasie rowerowym przy prawej krawędzi jezdni. Dzięki sygnalizacji świetlnej na wysięgnikach nad skrzyżowaniem, takie rozwiązanie nie będzie wymagało dodatkowych sygnalizatorów.

Przykład śluzy do lewoskrętu na dwa razy z Gdańska:

Fot.: www.znajkraj.pl

Fot.: Gazeta.pl


Odcinek Racławickich od Liceum Staszica do KUL
– z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pieszego należy zrezygnować z budowy wydzielonej drogi rowerowej obok chodnika i wykonać pasy rowerowe w jezdni na całej długości tego odcinka, łącznie ze skrzyżowaniami; takie rozwiązanie pozwoli na wykonanie szerszego chodnika (min. 3 m, zalecana maksymalna możliwa szerokość wynikająca z warunków w danym miejscu), zwiększy czytelność, bezpieczeństwo i szybkość ruchu rowerowego na skrzyżowaniach.

Skrzyżowanie Racławickie-Długosza
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Długosza w Racławickie
– należy zaprojektować śluzę rowerową na lewoskręcie z Racławickich w Długosza
– należy zaprojektować przejazdy rowerowe przez Racławickie, umożliwiające dojazd do/z pasów rowerowych na chodnik w rejonie kościoła garnizonowego i pobliskiej zabudowy
– pas rowerowy na Racławickich w kierunku Warszawskiej powinien znajdować się pomiędzy pasem do jazdy na wprost a pasem do prawoskrętu

Skrzyżowanie Racławickie-Łopacińskiego
– z uwagi na znaczny wzrost przepustowości ul. Sowińskiego należy rozważyć ponowne zamknięcie wylotu Łopacińskiego w Racławickie. Przebudowa tego skrzyżowania wiele lat temu wiązała się z planami budowy tunelu pod Racławickimi, a obecnie powoduje znaczące utrudnienia dla bardzo dużego ruchu pieszego w rejonie Collegium Jana Pawła II KUL (wąskie chodniki, często zastawione samochodami); zamknięcie wyjazdu w Racławickie powinno łączyć się z wykonaniem (już poza projektem) strefy pieszej na odcinku Racławickie-Weteranów, z dopuszczeniem dojazdu do bloków dla okolicznych mieszkańców.
– niezależnie od w/w propozycji należy wykonać przejazd rowerowy przez Racławickie na tym skrzyżowaniu, co umożliwi zjazd z pasów rowerowych w kierunku KUL oraz wyjazd na pasy rowerowe z KUL.

Skrzyżowanie Racławickie-Grottgera
– należy zaprojektować przejazd rowerowy przez Racławickie przy tym skrzyżowaniu, co ułatwi wykonanie lewoskrętu dla osób jadących od Krakowskiego przedmieścia w Grottgera, a z Grottgera w kierunku Warszawskiej.

Odcinek Racławickich pomiędzy Żwirki i Wigury a Lipową:
– z uwagi na to, że główną osią ruchu rowerowego jest ciąg Racławickie-Krakowskie Przedmieście, należy zmienić położenie końcowego odcinka pasa rowerowego biegnącego do centrum; pas biegnący przy prawej krawędzi jezdni powinien zostać zakończony w rejonie Żwirki i Wigury, a w tym samym miejscu rozpoczęty pas rowerowy filtrujący do jazdy na wprost w Krakowskie Przedmieście, znajdujący się pomiędzy pasami samochodowymi do skrętu w prawo (Lipowa) oraz do jazdy na wprost.
– w relacji Krakowskie Przedmieście – Warszawska należy dopuścić ruch rowerowy na BUS-pasie, od skrzyżowania z Lipową do początku pasa rowerowego.

Skrzyżowanie Racławickie-Lipowa-Krakowskie Przedmieście
– pas rowerowy biegnący z Racławickich należy przedłużyć przez w/w skrzyżowanie i zakończyć przed światłami z Wieniawską, co ułatwi bezpieczny przejazd w tym miejscu obok samochodów.

Część II: Lipowa

– z uwagi na brak rozwiązań rowerowych na ul. Lipowej, należy dopuścić ruch rowerowy na BUS-pasach. Brak takiego dopuszczenia spowoduje, że rowerzyści będą zgodnie z prawem musieli poruszać się po pasie ruchu ogólnego, co znacznie obniży ich bezpieczeństwo i spowoduje duże komplikacje w ruchu samochodów osobowych. Jednocześnie pojazdy komunikacji miejskiej nie będą mogły legalnie wyprzedzić tak jadącego rowerzystę, gdyż nie zachowają wymaganego prawem odstępu 1,0 m.

Skrzyżowanie Racławickie-Lipowa-Krakowskie Przedmieście
– należy zaprojektować śluzę rowerową na wyjeździe z Lipowej w Racławickie i Krakowskie Przedmieście.

Skrzyżowanie Lipowa-Skłodowskiej-Okopowa
– należy zaprojektować śluzy rowerowe na wszystkich wlotach tego skrzyżowania

Skrzyżowanie Lipowa-Obrońców Pokoju
– należy zaprojektować śluzy rowerowe na wszystkich wlotach tego skrzyżowania

Skrzyżowanie Lipowa-Sztajna-Rowerowa
– zgodnie z planami dwukierunkowego udostępnienia ulic jednokierunkowych dla rowerzystów (kontra ruch rowerowy), należy przewidzieć możliwość wjazdu w ul. Sztajna i Rowerową od strony ul. Lipowej.

Część III: Sowińskiego-Poniatowskiego

– projektowane pasy ruchu o szerokości 3,5 m są naszym zdaniem zbyt szerokie i powinny zostać zwężone, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni zielonych i obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

Odcinek wiadukt Poniatowskiego – Popiełuszki
– jedynym odcinkiem na którym powinny być wykonane wydzielone drogi rowerowej, jest połączenie wiaduktu Poniatowskiego ze skrzyżowaniem z Popiełuszki. Absolutnie niezbędne jest połączenie po stronie zachodniej, gdyż tamtędy, poprzez kładki nad węzłem, prowadzi główna trasa rowerowa z Czechowa. Z uwagi na znikome natężenie ruchu na łącznicy w kierunku Racławickich, bezzasadne jest stosowanie tak długiego pasa rozbiegowego – w jego miejsce należy przewidzieć wspomnianą drogę rowerową.

Skrzyżowanie Smorawińskiego-Poniatowskiego-Popiełuszki
– skrzyżowanie należy zaprojektować z pełnym dwukierunkowym objazdem drogą rowerową i przejazdami rowerowymi; w miarę możliwości należy wykonać wjazdy na drogę rowerową przed skrzyżowaniami.

Odcinek Popiełuszki-Racławickie
– brak uwag, prowadzenie w formie pasów rowerowych

Skrzyżowanie Racławickie-Poniatowskiego-Sowińskiego
– uwagi w Części I

Skrzyżowanie Weteranów-Sowińskiego
– ruch rowerowy przez skrzyżowanie należy bezwzględnie prowadzić cały czas w formie pasów rowerowych przy prawej krawędzi jezdni; wpuszczanie go w krótki odcinek drogi rowerowej znacznie ogranicza atrakcyjność czasową jazdy na rowerze i zmniejsza bezpieczeństwo rowerzystów.
– zgodnie z planami dwukierunkowego udostępnienia ulic jednokierunkowych dla rowerzystów (kontra ruch rowerowy), należy przewidzieć możliwość wyjazdu z Weteranów w Sowińskiego.
– należy przewidzieć możliwość skrętu w lewo dla wszystkich relacji na tym skrzyżowaniu, jest to możliwe poprzez wykonanie przejazdów rowerowych przez Sowińskiego, oraz wykonanie brakującego przejścia dla pieszych (z przejazdem rowerowym) po stronie południowej; w takim wariancie rowerzysta jadący pasami przejeżdżałby na drugą stronę po w/w przejeździe.

Skrzyżowanie Radziszewskiego-Sowińskiego
– z uwagi na fakt planów wykonania w 2014 roku pasów rowerowych na ul. Radziszewskiego (od Sowińskiego do Centrum Spotkania Kultur), należy przewidzieć fizyczne połączenie tych pasów z pasami na Sowińskiego, np. poprzez poszerzenie wlotu Radziszewskiego w Sowińskiego.
– należy ułatwić wykonywanie relacji lewoskrętnych, szczególnie w relacji Sowińskiego-Radziszewskiego; wobec istnienia śluzy rowerowej należy rozważyć wykonanie pasa filtrującego pomiędzy pasem lewoskrętnym na jazdy na wprost (kierunek Głęboka), dochodzącego do śluzy rowerowej a następnie wyznaczony na jezdny rowerowy pas lewoskrętny. Drugą możliwą do wykonania w ten sposób relacją lewoskrętną będzie przejazd od Głębokiej pod ACK Chatka Żaka. Oba lewoskręty dla rowerów można wykonać kosztem wysepki rozdzielającej pasy ruchu.

Skrzyżowanie Sowińskiego-Głęboka
– należy wykonać brakujące trzecie przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez Głęboką.
– bezwzględnie konieczne jest wykonanie odcinka drogi rowerowej obok chodnika na Głębokiej od strony Parku Akademickiego, do przejścia dla pieszych przy Filaretów (wraz z przejazdem), i podłączenie jej do istniejącej trasy na Filaretów. Brak takiego połączenia będzie wymuszał w rowerowej relacji na LSM aż trzykrotne przejeżdżanie przez skrzyżowania (kolejno: Sowińskiego, Głęboka i Filaretów), zamiast tylko jednego (Głęboka), co znacznie wydłuży czas przejazdu i zmniejszy atrakcyjność jazdy rowerem. W tym miejscu, z uwagi na istniejące słupy oświetleniowo-trakcyjne, niezbędne jest ścięcie skarpy parku i wykonanie murku oporowego.
– należy znacznie powiększyć obszary akumulacji pieszych i rowerzystów w obrębie skrzyżowania, wykonując m.in. szersze przejścia dla pieszych, dla uniknięcia sytuacji, gdy piesi oczekują na zielone światło na drodze rowerowej.

– należy wykonać na ul. Głębokiej włączenie drogi rowerowej w pas rowerowy w kierunku Narutowicza, na odcinku gdzie szerokość pasa ruchu wynosi 4,5 m.

Author: Porozumienie Rowerowe

Grupa nieformalna pod Towarzystwem Dla Natury i Człowieka działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Lublinie oraz szeroko pojętą edukację.