Stanowisko Porozumienia Rowerowego ws. Raportu oddziaływania na środowisko dla al. Racławickich

Do 29 grudnia 2016 roku można było składać uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Racławickich, ul.
Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej i ul. Lipowej. Po raz kolejny jako Towarzystwo dla Natury i Człowieka złożyliśmy obszerne uwagi. Już następnego dnia Urząd Miasta Lublin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji…

Chcemy postawić sprawę jasno – nie jesteśmy przeciwko tej inwestycji, jednak jej obecny kształt jest irracjonalny. Nie widzimy sensu w poszerzaniu al. Racławickich, w kilku miejscach, które nic nie przynosi za wyjątkiem wycięcia drzew. Poszerzenia potrzebne są głównie po to by stworzyć wydzielone pasy do skrętu czy azyle dla pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Azyle te mają podnieść bezpieczeństwo. Problem w tym, że wskazane przejścia dla pieszych już są bezpieczne. Można to zweryfikować choćby na naszej mapie. W całym projekcie nie dostrzegamy należytej troski o drzewa w obszarze planowanej inwestycji.

Jak najbardziej popieramy ideę budowy dróg dla rowerów, chociaż obecny projekt zawiera kilka kardynalnych błędów. W przypadku ulic Poniatowskiego i Sowińskiego jesteśmy zwolennikami jak najwęższej jezdni, jednak rozumiemy potrzebę jej poszerzenia. Na ulicy Głębokiej uważamy wręcz za konieczne poszerzenie drogi, by zmieściły się na niej obustronne drogi dla rowerów. Na ul.Lipowej największym mankamentem jest brak jakichkolwiek rozwiązań dla ruchu rowerowego.

Nie godzimy się także by decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydawana na podstawie Raportu oddziaływania na środowisko, który został zmanipulowany w taki sposób, by wariant pożądany przez Zarząd Dróg i Mostów wypadł jako najlepszy dla środowiska. Z analizy Raportu wynika, że nie jest to najlepszy wariant. Oczekujemy, że inwestycja zostanie zrealizowana w sposób najlepszy dla środowiska.

Poniżej szczegółowo opisujemy trzy zarzuty dotyczące drzew, rozwiązań rowerowych i manipulacji wariantami przedsięwzięcia.

Drzewa

W projekcie widzimy projektowanie od linijki, w efekcie czego pod topór idzie setki drzew, a aleje Racławickie utracą swój dotychczasowy, unikalny charakter. Poza drzewami, które idą pod topór w związku z poszerzaniem jezdni, istnieje też spora grupa drzew, która zostanie wycięta, ponieważ kolidują z chodnikiem projektowanym od ekierki. Smutne, że w XXI wieku nie potrafimy prowadzić chodników czy dróg dla rowerów w taki sposób, by omijały one drzewa, stosując rozwiązania, które pozwalają na koegzystencję drzew i pieszych.

Na zdjęciu poniżej czerwoną literą R oznaczono do wycięcia dwa dęby (średnice powyżej 55cm!), ponieważ kolidują z drogą dla rowerów. Przeciętny projektant po prostu rozsunąłby drogę dla rowerów i chodnik.

Poniżej różnego rodzaju rozwiązania chroniące drzewa, które są zlokalizowane w chodnikach i stosowane w krajach wysoko rozwiniętych. Takie rozwiązania pozwalają na dostęp korzeni do wody i tlenu, a także pozwalają na zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Wycięte zostaną także drzewa, które w minimalnym stopniu kolidują z projektowanymi rozwiązaniami:
– bo znajdują się na przystanku (na zdjęciu poniżej czerwoną literą C zaznaczono 4 lipy do wycięcia pod nowy przystanek koło istniejącej kładki dla pieszych przez ul. Sowińskiego, lipy maja średnicę pnia 35-45 cm)


– bo ich korona wchodzi w skrajnię drogi (na zdjęciu poniżej czerwona literą X zaznaczono 11 klonów do wycięcia w związku z poszerzeniem jezdni al. Racławickich pod lewoskręt w ul. Głowackiego, klony mają średnicę ok. 20cm)


W Lublinie mamy już przykłady drzew, które rosną w takich warunkach, np. wzdłuż ul. Bernardyńskiej i Narutowicza.

Równocześnie projektanci przewidzieli nasadzenia kompensacyjne… Obowiązek taki wynika z Postanowienia z dnia 11 grudnia 2015 roku, w którym Prezydent miasta Lublin określił zakres Raportu oddziaływania na środowisko. W punkcie 30 znalazł się zapis, iż Raport powinien zawierać informację o ilości i miejscach nasadzeń rekompensujących usuniętą w wyniku realizacji przedsięwzięcia roślinność. W Raporcie znajdujemy:

„Nowe nasadzenia drzew (klon pospolity, jarząb pospolity i dąb szypułkowy, jesion, wierzba, grab pospolity, buk pospolity, sosna, wiąz, grusza, śliwa, jabłoń zostaną wykonane w miarę możliwości w istniejącym pasie drogowym lub na zlecenie Inwestora, na działkach będących własnością Gminy Lublin w ilości około 200 szt.”

W części graficznej możemy znaleźć lokalizację 209 nasadzeń. Często w miejscach, które się do tego nie nadają. Zaplanowano np. dogęszczenie nasadzeń wzdłuż al. Racławickich, pomiędzy stykającymi się koronami dużymi drzewami. Nie trzeba być dendrologiem, by zdawać sobie sprawę, że w takiej lokalizacji nowe nasadzenia nie przyjmą się. Na rysunkach drzewa mieszczą się ponieważ obwód ich korony nie został narysowany w rzeczywistej skali! Na obrazku poniżej pokazano wskazane przez autorów Raportu miejsca nasadzeń kompensacyjnych (jasno zielone kółka) oraz miejsca istniejących drzew (ciemno zielone kółka). Przy drzewach 284 i 285 czerwoną przerywaną linią zaznaczono rzeczywistą średnicę korony drzewa na podstawie (informacje zaczerpnięto z załączonego do Raportu wykazu). Na zdjęciu po prawej widać jak to wygląda w rzeczywistości.

Sytuacje takie występują na całej długości al. Racławickich i na ul. Sowińskiego.

Powstaje pytanie czy wycinka 377 i nasadzenie 209 drzew można nazwać rekompensatą? Bez żadnej rekompensaty pozostanie natomiast wycinka 3120m2 krzewów.

Pomimo naszego wniosku nie przewidziano przesadzeń istniejących drzew czy żywopłotów. O ile przesadzanie żywopłotów jest czynnością banalną, o tyle przesadzanie drzew trudniejszą, ale nie niemożliwą. Usługi takie oferują już polskie firmy.

Nie dość, że nie przewidziano żywopłotów do przesadzenia, to nie przewidziano także nasadzeń nowych. Są miejsca, w których nie tylko idealnie by się sprawdziły, ale wręcz wydają się niezbędne. Poniżej, na obrazku, jedno z takich miejsc na ul. Poniatowskiego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na drzewa przeznaczone do wycinki oznaczone liczbami od 948 do 952, które w wykazie inwentaryzacyjnym opisane są jako nowe nasadzenia. W całym wykazie przeznaczono do wycinki ponad 50 drzew będących nowymi nasadzeniami. Wydaje się oczywiste, że takie drzewa powinny być przesadzone.

Poniżej prezentujemy zdjęcie z ul. Stadionowej. Wnętrze ulicy jest puste, posadzenie żywopłotu dałoby ulicy charakteru. W celu uniknięcia podobnej pustki odpowiednie nasadzenia powinny być przewidziane m.in. na ul. Poniatowskiego.

Rowery

Z uwagami dotyczącymi rowerów ograniczamy się do minimum. Nie sprawdzamy każdego łuku, skrajni czy widoczności oraz czy są zgodne ze Standardami Rowerowymi. Po pierwsze, kilkanaście osób dostaje za to w Ratuszu wypłatę, po drugie lista uwag urosłaby o kilkanaście stron;-)

Pierwsza uwaga dotyczy sposobu prowadzenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Poniatowskiego. W Raporcie przewidziano ją wyłącznie po stronie wschodniej. Dlaczego jesteśmy przeciwni prezentujemy na poniższym zdjęciu. Trasa kończy się schodami. Zgodnie ze Strategią Realizacji Systemu Dróg Rowerowych w Mieście Lublin na ul. Poniatowskiego trasy rowerowe powinny znajdować się po obu stronach (obrazek po prawej, na czerwono zaznaczono projektowane drogi dla rowerów).

Druga uwaga dotyczy braku ciągłości drogi dla rowerów przed Placem Teatralnym.

Trzecia uwaga dotyczy braku drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Głębokiej. Trasa ta jest przewidziana w Strategii Realizacji Systemu Dróg Rowerowych w Mieście Lublin (obrazek powyżej). Brak tego połączenia powoduje, że rowerzysta jadący spod Chatki Żaki w kierunku ZUSu na skrzyżowaniach z ulicą Głęboką musi pokonać trzy przejazdy dla rowerów zamiast jednego. Na obrazku poniżej zaznaczono postulowany przez nas przebieg drogi dla rowerów. Na zaznaczonym odcinku jest on krótszy o ok. 20% o kilkadziesiąt sekund, które rowerzysta będzie musiał poświęcić czekając na zielone światło.


Czwarta uwaga dotyczy przebiegu dróg dla rowerów na skrzyżowaniu al. Racławickich i ul. Sowińskiego w relacji północ-południe. Droga w tej relacji odgina się dwukrotnie (obrazek po lewej). Poniżej prezentujemy szkic możliwego rozwiązania, które znacząco poprawi przebieg dróg dla rowerów (obrazek po prawej).

Sugerujemy także by pomiędzy al. Racławickimi a ul. Popiełuszki chodnik wzdłuż wschodniej strony ul. Poniatowskiego przesunąć w kierunku granicy pasa drogowego, co pozwoli na stworzenie pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów miejsca na nasadzenia zielonej ściany z drzew. Dodatkowo pomiędzy drogą dla rowerów a chodnikiem powstanie przestrzeń, w której możliwe jest posadzenie żywopłotu.

Piąta uwaga dotyczy braku jakiejkolwiek infrastruktury dla rowerzystów na ul. Lipowej.

Warianty

Raport oddziaływania na środowisko powinien prezentować inwestycję w 3 wariantach: bezinwestycyjnym, proponowanym przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny.

Wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Urząd Miasta Lublin powinien zezwolić na jej realizację w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 81 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

W pierwszej wersji raportu oddziaływania na środowisko wariant bezinwestycyjny opisano jako wariant, w którym nie podejmuje się żadnych działań. Stanowisko takie jest niezgodne z przepisami. W Niebieskiej Księdze, która stanowi wytyczne dla przygotowania projektów objętych dofinansowaniem unijnym opisano w jaki sposób należy analizować wariant bezinwestycyjny:

„Wariant bezinwestycyjny oznacza ponoszenie niezbędnych kosztów eksploatacji i utrzymania (które mogą ulegać znacznemu wzrostowi ze względu na pogarszający się stan infrastruktury) w celu zapewnienia minimalnego standardu utrzymania i umożliwienia funkcjonowania infrastruktury drogowej bez znaczącego pogorszenia jej stanu technicznego (przez cały okres analizy). Ta definicja winna być interpretowana, jako zapewnianie standardowego poziomu remontów i utrzymania istniejącej infrastruktury i sprzętu.”

W drugiej wersji raportu oddziaływania na środowisko wariant bezinwestycyjny opisano już jako wariant, w którym podejmuje się prace remontowe, m.in. wymianę nawierzchni. Do szerszego jego opisu wrócimy za chwilę.

Proponowany przez wnioskodawcę wariant oraz racjonalny wariant alternatywny nie różnią się prawie wcale. Oba zakładają poszerzenie ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego z 2 do 4 pasów ruchu oraz wyznaczenie na al. Racławickich wydzielonych pasów do skrętu i azyli na przejściach dla pieszych. Jedyna różnica polega na tym, że w racjonalnym wariancie alternatywnym zastosowano „głośniejszą” nawierzchnię.

Celami jakie ma realizować przedmiotowa inwestycja są (s. 312 Raportu):

  1. Usprawnienie obsługi komunikacji zbiorowej poprzez wydzielenie buspasów w ciągu Al. Racławickich oraz ul. Lipowej.
  2. Zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego na kierunku północ – południe poprzez rozbudowę ul. Sowińskiego i Poniatowskiego oraz na całości inwestycji rozbudowę skrzyżowań (dobudowa prawo i/lub lewoskrętów).
  3. Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulic objętych opracowaniem wraz z wydzieleniem pasów rowerowych.

Realizacja celu 1 może być zrealizowana w formie bezinwestycyjnej, ponieważ jest zadaniem możliwym do zrealizowania poprzez zmianę organizacji ruchu. Powinna więc być uwzględniona w wariancie bezinwestycyjnym. Niestety nie uwzględniono tego.

W Raporcie (s. 35) przedstawiono podział inwestycji na odcinki, na których prognozuje się natężenie ruchu (obrazek poniżej).

Prognozę przeprowadzono dla roku 2019 (rok oddania inwestycji) oraz 2029. Mając na uwadze, że przepustowość jest większa w 2029 roku, poniżej zestawiono dane o natężeniu ruchu w wariancie bezinwestycyjnym oraz w wariantach proponowanym przez wnioskodawcę i racjonalnym wariancie alternatywnym (na podstawie tabeli 2 i tabeli 27).

Odcinek jednostka Suma pojazdów
Wariant
Bezinwestycyjny
Warianty
Inwestycyjne
A poj/dobę 24 632 24 838
B poj/dobę 29 547 29 793
C poj/dobę 22 779 22 964
D poj/dobę 21 485 21 666
E poj/dobę 25 678 25 892
F poj/dobę 21 153 21 334
G poj/dobę 26 629 26 858
H poj/dobę 42 539 42 902
SUMA 214 442 216 247

Można zauważyć, że przebudowa przyczyni się do obniżenia przepustowości. Realizacja przedsięwzięcia nie przyczynia się więc do realizacji celu 2! Nie rozumiemy po co wydawać kilkanaście milionów złotych i wycinać 291 drzew (Raport s. 70) na poszerzenie drogi, które nie przyniesie zamierzonego efektu.

Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Mając na uwadze powyższe uważamy, że przedstawiony przez wnioskodawcę racjonalny wariant alternatywny wcale nie jest racjonalny. Racjonalnym wariantem byłoby pozostawienie ulic (w szczególności al. Racławickich) w istniejącym kształcie wraz z budową dróg dla rowerów.

Zwracamy także uwagę w jaki sposób zmanipulowano wariant bezinwestycyjny…

Realizacja celu 3 jest zaś możliwa bez poszerzania jezdni. Teoretycznie możliwa jest także w wariancie bezinwestycyjnym. Administracja publiczna rozróżnia wydatkowanie pieniędzy na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe to wydatki w efekcie których wartość posiadanych przez urząd środków wzrasta. Wydatkiem takim będzie np. budowa drogi. Wydatkiem bieżącym będą pozostałe wydatki, przeznaczone np. na remont drogi. W efekcie remontu wartość drogi nie wzrasta, ponieważ remontem jest odtworzenie stanu pierwotnego. Przykładami powstawania dróg dla rowerów ze środków bieżących są np. remont ul. Zemborzyckiej czy remont al. Tysiąclecia.

W wariancie bezinwestycyjnym w obliczeniach akustycznych założono, że przy wymianie nawierzchni zostanie użyty asfalt o najgorszych właściwościach akustycznych. Dodatkowo, aby warianty inwestycyjne spełniły normy hałasu, założono, że w tych wariantach za pomocą sygnalizacji świetlnej zostanie uspokojony ruch i prędkość ruchu wyniesie 40km/h. Abstrahując od realności osiągnięcia takich rezultatów, pojawia się pytanie, czy podobnego rozwiązania nie można było zaproponować w wariancie bezinwestycyjnym? Zarówno zastosowanie cichej nawierzchni, jak i uspokojenie ruchu były możliwe do przyjęcia w wariancie bezinwestycyjnym. Doprowadziłoby, to jednak do sytuacji, w której wariant bezinwestycyjny okazałby się lepszy niż oba warianty inwestycyjne!

… oraz wyniki analizy wielokryterialnej.

W Raporcie (s. 152) posłużono się analizą wielokryterialną w celu wskazania najlepszego wariantu. Do analizy wybrano kilka kryteriów, każdemu nadano wagi. Dla każdego kryterium poszczególnym wariantom przyporządkowano ocenę w skali 1 (najlepiej) – 3 (najgorzej). Najmniejsza suma punktów ważonych wskazuje wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Poniżej zaprezentowano analizę wielokryterialną (tabela 61).

Przedstawiona analiza wielokryterialna posiada wadliwe przyjęty system doboru punktów. Niezależnie czy różnica dla danego kryterium wyniesie 1 czy 100% różnica punktowa wyniesie 2 punkty dla skrajnych wartości. Prowadzi to do niemiarodajnych różnic. Dla kryterium Prognoza ruchu różnica p0między przepustowością 216 247 a 214 442 wynosi mniej niż 1% i oznacza 2 punktową różnicę, natomiast w przypadku kryterium Wycinka zieleni różnica wynosi 100% (pomiędzy wariantem alternatywnym i bezinwestycyjnym) i 7% (pomiędzy wariantem preferowanym i alternatywnym), co przekłada się odpowiednio na 2 i 1 punktową różnicę. W analizie wielokryterialnej, poszczególne kryteria powinny różnić się między sobą miarodajnie. Przykładowo brak wycinek oznacza 1 punkt, najwięcej wycinek (404 drzewa) oznacza 0 punktów, wartość pośrednia (377 drzew) – 0,07 punktu. Warto zwrócić uwagę, że autorzy Raportu w kryterium Prognoza Ruchu przyjęli, że mniejsza przepustowość jest lepsza co jest niezgodne z przedstawionymi celami przebudowy. Dodatkowo w analizie dwa przeciwstawne kryteria – Prognoza ruchu i Zanieczyszczenie powietrza zależą wprost od jednej zmiennej. Mając na uwadze, że przypisano im równe wagi, oznacza to, że suma punktów ważonych tych kryteriów dla wartości skrajnych będzie stała. Nie pozwala to na różnicowanie wariantów. Zastanawia nas także stosunkowo wysoka waga dla kryterium bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Przebudowa relatywnie w niewielkim stopniu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Miejsca w których koncentrują się wypadki to przejścia dla pieszych. W obrębie przedsięwzięcia większość przejść dla pieszych posiada sygnalizację świetlną. Dodatkowo pojawią się one na 3 nowych skrzyżowaniach. Może to oznaczać bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Może też oznaczać, że bezpieczeństwo pieszych się nie zmieni, ponieważ obecnie w obrębie inwestycji do największej liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych dochodzi na przejściach z sygnalizacją świetlną. Poniżej zaprezentowano miejsca zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w latach 2010-2015 w obrębie inwestycji.

Bardzo podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do ruchu rowerowego. Do większości wypadków dochodzi na skrzyżowaniach. Poniżej zaprezentowano miejsca zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w latach 2010-2015 w obrębie inwestycji. Przebudowa nie wpłynie na zmniejszenie tego typu zdarzeń. Dodatkowo na ul. Lipowej planuje się wyznaczenie buspasów, bez dopuszczenia na nich ruchu rowerowego, bez budowy wydzielonej infrastruktury rowerowej i bez wyznaczenia tras alternatywnych. Oznacza to, że rowerzysta będzie poruszał się pasem ruchu bliżej osi jezdni, co stanowi dla niego niebezpieczeństwo. Rowerzysta jadący po skrajnym pasie ruchu może być bezpiecznie wyprzedzony po wewnętrznym pasie ruchu, natomiast jadąc po wewnętrznym pasie ruchu wyprzedzanie będzie powodowało powstawanie sytuacji niebezpiecznych.

Mając na uwadze brak obiektywnych danych świadczących o wzroście bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w związku z realizacją inwestycji całkowicie niemiarodajne jest przydzielenie kryterium Bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów wagi 3.

W oparciu o wyżej wymienione argumenty przedstawiamy własną analizę wielokryterialną opartą o miarodajną punktację (skala 0-1, 0 dla wartości 0, 1 dla wartości maksymalnej, pozostałe wartości są interpolowane) . Wagi poszczególnych kryteriów pozostawiono bez zmian,, jednak zrezygnowano z kryteriów Prognoza ruchu, Zanieczyszczenie powietrza i Bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. Dwa pierwsze kryteria odrzucono, ponieważ wzajemnie się wykluczają, z ostatniego zrezygnowano, ponieważ brak wiarygodnych danych na podstawie, których można by je ocenić. Zmieniliśmy także zakres wariantów.

  1. Zakres bezinwestycyjny – wymiana nawierzchni na cichą nawierzchnię w istniejących krawężnikach, wybudowanie dróg dla rowerów jak w wariancie preferowanym przez wnioskodawcę, wariant zakłada także zmianę organizacji ruchu w kierunku sugerowanym przez wariant preferowany z odstępstwem od nieracjonalnych zmian (mając na uwadze uproszczony charakter analizy nie będą one tutaj szczegółowo opisane, ponieważ nie wpływają na oddziaływanie inwestycji na środowisko w sposób znaczący).
  2. Wariantu preferowany przez wnioskodawcę – bez zmian.
  3. Racjonalny wariant alternatywny (1) – jak w wariancie bezinwestycyjnym, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
  4. Racjonalny wariant alternatywny (2) – etap I – zgodnie z punktem 1, etap II, III – jak w zakresie preferowanym przez wnioskodawcę z ul. Sowińskiego w przekroju 1×4 bez azyli dla pieszych i wydzielonych pasów skrętu (z wyjątkiem prawoskrętu w al. Racławickie) oraz bez wyznaczania buspasa na ul. Lipowej.

W kryterium Oddziaływania akustyczne przyjęto, że dla wszystkich wariantów spełnione są warunki jak dla wariantu preferowanego przez wnioskodawcę. W kryterium Gospodarka ściekowa przyjęto, że 0 punktów będzie przyznane za podczyszczenie ścieków spływających do wszystkich 4 zlewni. Na trzech zlewniach urządzenia podczyszczające bądź już funkcjonują, bądź odbierane ścieki spełniają normy i nie zaplanowano budowy takich urządzeń. W wyniku inwestycji zostaną wybudowane urządzenia podczyszczające na 1 zlewni. Posłużenie się ilością niepodczyszczonych wód deszczowych (Raport s. 43) dla poszczególnych zlewni dałoby lepsze wyniki (mniejsze różnice pomiędzy wariantami). W kryterium Odpady uwzględniono wyłącznie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji pochodzące z rozbiórki asfaltu (najliczniejsza grupa odpadów – ponad 98%, Raport s. 151). W wariancie 4 założono, że liczba odpadów wyniesie 80% wariantu 2 (mniejsza liczba odpadów w związku z mniejszym zakresem prac na al. Racławickich). W fazie eksploatacji ilość powstających odpadów będzie porównywalna we wszystkich rozpatrywanych wariantach. W kryterium Wycinka zieleni uwzględniono jedynie wycinane drzewa (Raport s. 70). Wyniki analizy zestawiono w tabeli poniżej.

Kryterium Waga
Kryterium
Wariant Punkty
Ważone
Wariant Punkty
Ważone
Wariant Punkty
Ważone
Wariant Punkty
Ważone
1 2 3 4
oddziaływania akustyczne 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gospodarka ściekowa 0,5 0,25 0,13 0 0 0 0 0 0
odpady [Mg] 6 200 34 900 6 200 27 920
odpady 0,5 0,18 0,09 1,00 0,50 0,18 0,09 0,80 0,40
drzewa do usunięcia 84 377 84 288
wycinka zieleni 0,7 0,22 0,16 1,00 0,70 0,22 0,16 0,76 0,53
SUMA 1,38 SUMA 2,20 SUMA 1,25 SUMA 1,93

Z analizy wynika, że wariant przedstawiony przez wnioskodawcę jest najmniej przyjazny dla środowiska. Jednocześnie o wiele bardziej przyjazny jest prawidłowo przedstawiony wariant bezinwestycyjny. Najbardziej przyjazna dla środowiska jest realizacja racjonalnego wariantu alternatywnego (1) – jak w wariancie bezinwestycyjnym, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Podsumowanie

Racjonalnie i logicznie wykazaliśmy wszystkie słabe strony przedstawionego Raportu oddziaływania na środowisko. Jesteśmy zaniepokojeni, że Urząd Miasta Lublin nie dostrzegł swoich błędów., co wskazywaliśmy w naszych uwagach Biorąc pod uwagę, że Urząd wydał już decyzję w tej sprawie nie widzimy innej możliwości niż złożyć od niej odwołanie.

Author: Krzysztof Kowalik