Uwagi do tworzonego Planu Mobilności dla Lubelskiego Obszaru Funkconalnego

W związku z pracami nad Planem Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025 wnosimy o:

– opracowanie Planu na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu, określających m.in. udział poszczególnych form transportu w podróżach, określenia więźby podróży oraz opracowania na jego podstawie modelu ruchu, ruchliwości mieszkańców czy celów podróży, w rozbiciu na Lublin i Lubelski Obszar Funkcjonalny,

– uwzględnienie szeroko zakrojonych działań promocyjnych i informacyjnych,

– uwzględnienie udziału partnerów społecznych w tworzeniu i realizacji Programu,

– określenie środków finansowych na realizację Programu.

W treści Planu prosimy o uwzględnienie:

– działań na rzecz powstawania lokalnych centrów osiedlowych, niwelujących potrzebę dalekich podróży,

– likwidowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w obszarze wzmożonego ruchu pieszego (np. ul. 1 maja),

– działań na rzecz ograniczenia dostaw samochodami oraz wsparcie dla dostaw rowerowych,

– tworzenia stref ograniczonego dostępu, stref dostępnych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, także poza Centrum miasta,

– rozszerzania i tworzenia nowych stref płatnego parkowania w miejscach deficytu miejsc parkingowych, w tym działania mające na celu przesuwanie parkowania poza miejsca najbardziej deficytowe (np. wyznaczenie strefy w okolicy dworca PKP, z pozostawieniem bezpłatnego parkowania na ul. Młyńskiej)

– działań na rzecz aktywnego docierania uczniów do szkół i eliminacji ruchu samochodowego pod szkołami; uczęszczania uczniów szkół podstawowych do najbliższej szkoły w miejscu zamieszkania, kontynuacja kampanii Rowerowy Maj, z rozszerzeniem jej na cały obszar LOF i uwzględnienie roli Towarzystwa dla Natury i Człowieka jako inicjatora kampanii i głównego jej realizatora,

– działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu,

– wiodącej roli Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych we wdrażaniu działań na rzecz zrównoważonego transportu i ich promocji (zmniejszenie liczby miejsc parkingowych dla aut dla pracowników, tworzenie rowerowni i przebieralni, piątek bez auta, śniadania rowerowe, dopłaty dla osób niedojeżdżających samochodem itp.),

– tworzenia rozwiązań przyśpieszających czas podróży komunikacją miejską,

– działań na rzecz zmniejszenia liczby podróży w obszarze LOF,

– integracji węzłów komunikacyjnych z miejscami usług, w szczególności usług publicznych, takich jak biblioteki, centra kultury itp.,

– opracowania i wdrażania planów zrównoważonej mobilności dla jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających więcej niż 50 osób,

– działań eliminujących zjawisko suburbanizacji Lublina, w szczególności odejście od zwiększania dostępności Lublina i jego Centrum dla samochodów osobowych z obszaru LOF,

– działania na rzecz kampusów uniwersyteckich bez samochodu, w szczególności w otoczeniu największych akademików (np. likwidacja parkingów, zmiany ulic na strefy pieszo-rowerowe, tworzenie rowerowni).

Author: Krzysztof Kowalik