Uwagi do koncepcji budowy Zintegrowanego Dworca Komunikacyjnego

Dworzec metropolitany - koncepcja 2 Dworzec metropolitany - koncepcja 1

Uwagi ogólne dot. ruchu rowerowego:

– Wszystkie rozwiązania dot. ruchu rowerowego powinny być zgodnie z obowiązującymi Standardami Rowerowymi miasta Lublin, uwzględniać cele Polityki Rowerowej miasta Lublin. Projekt wymaga oceny zgodności przez zespołu opiniujący ds. standardów rowerowych.
– Istnieje obawa wyłączenia lub znacznego ograniczenia ruchu rowerowego na Placu Dworcowym. Szczególnie problematyczna wydaje się relacja Gazowa – Pocztowa oraz Gazowa – 1 Maja stanowiąca po otwarciu mostu na ul. Muzycznej jedną z głównych tras komunikacyjnych pomiędzy dzielnicą Dziesiątą a ulicą Zana. Należy przewidzieć w tej relacji rozwiązania umożliwiające swobodny ruch dużych potoków rowerzystów.
– Na koncepcjach przedstawiono niefunkcjonalne stojaki rowerowe. Najwyższą aprobatę rowerzystów uzyskują stojaki u-kształtne z rur o profilu okrągłym. Takie stojaki umożliwiają przypięcie wielu typów rowerów przy użyciu większości dostępnych na rynku zabezpieczeń. Okrągły profil rur zapobiega powstawaniu uszkodzeń na rowerach.
– W koncepcji w ogóle nie przedstawiono liczby miejsc parkingowych dla rowerów, biorąc pod uwagę, że miasto Lublin zakłada udział ruchu rowerowego na poziomie 15% wszystkich podróży niepieszych już w 2025 roku, należałoby przewiedzieć odpowiednią liczbę parkingów rowerowych, w tym część powinna być kryta i monitorowana. Należy także rozważyć lokalizacją boksów rowerowych. Naszym zdaniem W momencie oddania dworca w jego otoczeniu powinno znajdować się 50 stojaków rowerowych, z możliwością rozbudowy do 100 i przewidzianą rezerwą terenu pod kolejne 100 stojaków. Ze względu na oszczędność miejsca część stojaków można przewidzieć jako piętrowe.
– Mając na uwadze duży ruch rowerowy warto zaplanować lokalizację samoobsługowej stacji rowerów wyposażonej m.in. w pompkę i komplet podstawowych kluczy. Należy pamiętać, że turystyka rowerowa jest w Polsce coraz popularniejsza a najpopularniejszym środkiem lokomocji turystów rowerowych jest pociąg. W związku z problemami z przewozem rowerów, rowery są często składane i pakowane przed podróżą co wymaga narzędzi.
– Na koncepcjach nie przedstawiono lokalizacji stacji LRM. Obecne wykorzystanie stacji LRM przy dworcach PKP i PKS wskazuje na potrzebę lokalizację w tym miejscu co najmniej odpowiednika 3 stacji rowerowych.
Pominięto możliwość otwarcia ul. 1 Maja dla rowerów od strony Placu Bychawskiego. Przy tak znacznej skali projektu i jego ogromnej wadze, istotne jest spojrzenie perspektywiczne i jak najbardziej optymalne skomunikowanie dworca z resztą miasta.
– Wydzielona droga dla rowerów na „ślepym” odcinkiem ul. Młyńskiej jest niepotrzebna, zgodnie ze Standardami Rowerowymi w tym miejscu należy przewidzieć ruch na zasadach ogólnych, tj. w jezdni

Uwagi ogólne:

– Zaproponowane rozwiązanie połączenia ul. Dworcowej z ul. Lubelskiego Lipca 80 oraz al. Piłsudskiego jest niezgodne z przepisami. W momencie budowy estakady Towarzystwo dla Natury i Człowieka wnosiło o odstąpienie od realizacji estakady i wykonanie skrzyżowania w jednym poziomie, z ewentualnym brakiem brakiem lewoskrętów. Udzielona odpowiedź brzmiała, iż nie zezwalają na to przepisy(poniżej). Nie rozumiemy jak w tej chwili jest to możliwe. Naszym zdaniem zaproponowane rozwiązanie wskazuje na absolutne nieprzemyślenie układu drogowego w tamtym okresie, a zarazem rzutuje to na projektowanie układu drogowego obecnie, który jest nieprzemyślany i nie funkcjonalny. Jeśli zachodzi konieczność zapewnienia dojazdu na Dworzec PKP od strony ul. Dworcowej, sugerujemy by zamiast budować jej przedłużenie zapewnić (tylko) wjazd na dworzec PKP dla komunikacji miejskiej z pl. Bychawskiego (wyłącznie prawoskręt).


– Zaproponowany wydzielony pas skrętu ze „ślepej” ul. Młyńskiej jest niczym nieuzasadniony, ponieważ droga ta prowadzi wyłącznie do miejsc parkingowych.
– Na koncepcjach nie przedstawiono tras komunikacji miejskiej co utrudnia odniesienie się do proponowanych rozwiązań układu komunikacyjnego.
– Należy przewidzieć przejazd komunikacji miejskiej w relacji Muzyczna – Pocztowa. Ostatnie absolutnie nieprzemyślane zmiany doprowadziły do sytuacji, w której komunikacja miejska zamiast otrzymać priorytet, musi nadkładać trasy by zajechać na dworzec PKP.
– Nowy dworzec ma stanowić dopełnienie dworca PKP, jednak w projekcie nie przewidziano żadnego połączenia pomiędzy dworcami. Należy zapewnić takie połączenie oraz zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi w takim ciągu.
– W koncepcji przewidziano tylko 6 miejsc dla taksówek. To stanowczo zbyt mało. Obecnie przy największym zapotrzebowaniu w tym miejscu stoi więcej taksówek, natomiast mówimy o sytuacji połączenia dworca PKS i PKP. Naszym zdaniem powinna być przewidziana większa liczba miejsc zatrzymania dla taksówek, w kilku miejscach, blisko wejść do dworców, oraz większa liczba miejsc dla postoju taksówek w pobliżu dworca (mogą to być np. istniejące miejsca parkingowe przy ul. Młyńskiej).
– Naszym zdaniem po przebudowie tego obszaru ulica 1 maja powinna stać się miejscem reprezentatywnym, stąd należałoby w maksymalnym stopniu zlikwidować parkowanie w tym miejscu. Mieszkańcy powinni parkować w bramie lub w parkingu podziemnym pod dworcem. 1 maja powinna stać się strefą zamieszkania, z możliwością wjazdu mieszkańców do parkingów w podwórkach oraz możliwością wjazdu zaopatrzenia w wyznaczonych godzinach.
– docelowo obszar Dworca powinien być objęty strefą płatnego parkowania, z bezpłatnymi miejscami parkingowymi w oddaleniu od dworca – w okolicy Targów, Stadionu.
– Naszym zdaniem powinien być zapewniony jak największy udział przestrzeni publicznych, stąd uważamy, że lepszym rozwiązaniem będzie stworzenie ogólnodostępnego zielonego dachu.

Uwagi do koncepcji I dot. ruchu rowerowego:

– Droga dla rowerów wzdłuż mającej powstać drogi pomiędzy Targami, a ul. Lubelskiego Lipca 80, niepotrzebnie zmienia stronę w rejonie ronda przed budynkiem targów. Optymalna była by droga dla rowerów po obu stronach jezdni, ewentualnie droga dla rowerów poprowadzona po stronie zabudowań targowych.
– Zarówno droga dla rowerów od strony u. Gazowej jak i ul. Dworcowej, urywa się na Placu Dworcowym. Drogi te powinny być połączone, natomiast droga od strony ul. Gazowej powinna być przedłużona do niewielkiego ronda na placu, gdzie mogła by stanowić trzeci wlot skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Uwagi do koncepcji II dot. ruchu rowerowego:

– Odsunięty na północ przejazd rowerowy po wschodniej stronie planowanej drogi pomiędzy Targami, a ul. Lubelskiego Lipca 80, znacząco pogarsza walory komunikacyjne drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Lubelskiego Lipca 80.
– Planowany przebieg drogi dla rowerów wzdłuż ulic Młyńskiej i Dworcowej nie zapewnia wystarczającej komunikacji rowerowej z dworcem kolejowym.

Author: Krzysztof Kowalik