Uwagi do koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy

Uwagi dotyczące przebiegu dróg dla rowerów.

 1. Odcinek pomiędzy M1 a K3
  Należy przewidzieć prowadzenie ruchu rowerowego po stronie wschodniej rzeki po tzw. Starej Nałkowskich. Ruch rowerowy powinien przebiegać tamtędy na zasadach ogólnych (po jezdni) z zastosowaniem środków uspokajania ruchu.
 2. Odcinek pomiędzy K3 a K5
  Należy przewidzieć prowadzenie ruchu rowerowego po stronie wschodniej rzeki pomiędzy rzeką a zabudową jednorodzinną w formie drogi dla rowerów.
 3. Należy przewidzieć połączenie piesze i rowerowe przy stacji wodociągowej „Wrotków” łączące trasy w Parku Nadrzecznym z ul. Koło
 4. Odcinek pomiędzy K3 a K6
  Po stronie wschodniej należy przewidzieć prowadzenie ruchu rowerowego po działce 25 (obręb 43, arkusz 7). Przy obiekcie M3 należy umożliwić przejazd rowerzystom na wprost, bez konieczności zjeżdżania do obiektu M3.
  Na przedłużeniu ulicy Medalionów w kierunku kładki K6 przewidziano drogę dla rowerów. Za istniejącymi w tym miejscu domkami zaczyna się stroma skarpa.

  Prowadzenie drogi dla rowerów może być w tym miejscu niemożliwe, tym bardziej, że miejscami skarpa została usypana przez mieszkańców z różnego rodzaju odpadów.

  Sama trasa przebiegałby po stromej skarpie. Biorąc pod uwagę różnicę wysokości oraz maksymalne dopuszczalne pochylenie dróg dla rowerów stworzenie takiego zjazdu wydaje się niemożliwe. Proponujemy by przebieg tej trasy pokrywał się z wydeptaną tam ścieżką – początkowo przebiegał jako przedłużenie istniejącej drogi dla rowerów,


  zaś w okolicy istniejącego boiska kierował się pod górę w kierunku drogi pożarowej pomiędzy blokami Medalionów 16 i Medalionów 18.
  Trasa ta powinna zawierać także część dla pieszych, ponieważ już teraz jest intensywnie wykorzystywana przez mieszkańców. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest umożliwienie dojazdu na plażę rowerzystom.
  Nie przewidziano także istniejącego połączenia pomiędzy trasą wzdłuż Bystrzycy a ul. Diamentową biegnącego u podstawy nasypu kolejowego.
 5. Okolice kładek K7 i K8Ok.
  150m w górę rzeki ok projektowanej kładki K7 istnieje obecnie kładka (KN1), która nie została uwzględniona (zdjęcie).Zakładamy, że zostaje zlikwidowana. Utrudnia to dotarcie na tereny LKJ, ponieważ wydłuża dojście do najbliższego przystanku. W podobny sposób wydłużony zostaje czas dojścia z osiedla skarpy na projektowane tereny zieleni parkowej. Mając na uwadze, że projektowana kładka K7 przejmuje funkcje kładki K8, uważamy, za rozsądne by kładkę KN1, która wymaga gruntownego remontu przesunąć w miejsce istniejącego przejścia dla pieszych (ok. 100m w górę rzeki), natomiast kładkę K8 przesunąć w dół rzeki w okolice rur ciepłownicznych, wzdłuż których należy przewidzieć brakujące połączenie pieszo-rowerowe łączące ul. Przeskok i ciąg pieszy w wąwozie pomiędzy ul. Wapienną a ul. Nadbystrzycką (równoległy do ul. Kredowej). Znacznie zwiększy to dostępność do terenów zielenie dla okolicznych mieszkańców.
  Należy zmniejszyć uciążliwość obecnych ogródków działkowych (jako obszarowej przeszkody terenowej) poprzez dzielenie ich na kwartały nie większe niż 100x100m.
 6. Most M4
  Brak uzasadnienia dla tworzenia takiego połączenia drogowego. Przedstawione połączenie jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które mówi, że drogi klasy G (ul. Lubelskiego Lipca 80), mogą mieć skrzyżowania w odległościach nie mniejszych niż 400m (tutaj ok. 150m). Stworzenie takiego połączenia zmniejsza konkurencyjność roweru jako środka transportu i jest niezgodne z politykami komunikacyjnymi Lublina.
 7. Połączenie z Politechniką Lubelską
  Bardzo dobrym pomysłem jest połączenie z Politechniką Lubelską, szczególnie po północno-wschodniej stronie kampusu. Problemem może być jednak możliwość przejazdu przez kampus Politechniki, który ma być ogrodzony a obecnie wjazdy są zamknięte szlabanami. Dodatkowo po północno-wschodniej stronie kampusu wykonano bramę przesuwną oraz drogą pożarową zakończoną schodami.
 8. Park RusałkaPonownie wnosimy o przesunięcie wylotu drogi dla rowerów bliżej ulicy Dolnej Panny Marii. Z tej drogi będą korzystały głównie osoby jadące ul. Mościckiego. Przesunięcie wlotu spowoduje skrócenie drogi w kierunku południowego Lublina, równocześnie nie powodując wydłużenia drogi w kierunku północnym.
 9. Most M7Należy przewidzieć prowadzenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie mostu.
 10. Most M8Należy przewidzieć prowadzenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie al. Tysiąclecia (zgodnie ze Strategią realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin)
 11. Kładka K17Po północnej stronie kładki przebieg drogi dla rowerów poprowadzono przez tereny Lubelli co wydaje się nierealne. Należy przewidzieć prowadzenie drogi dla rowerów zgodnie ze Strategią realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin.
 12. Formy przestrzenne kładekPostulujemy by konstrukcję i formę przestrzenną kładek w zdecydowanej większości przyjmować jako powtarzalną. W szczególności unikać wyróżniających się konstrukcji i kolorów, które znacznie ingerowałaby w spokojny charakter doliny Bystrzycy. Należy preferować konstrukcje smukłe, lekkie (ażurowe – stalowe) płaskie, jednoprzęsłowe, wtopione w krajobraz.
 13. W ramach prac należy przewidzieć montaż liczników rowerzystów, które pozwolą obserwować ruch rowerowy.
 14. Wszystkie rozwiązania rowerowe powinny być zgodne ze Standardami Rowerowymi (brak zbędnych odgięć, prowadzenie dróg dla rowerów po obu stronach ulicy, separacja z ruchem pieszym zamiast uspokajania ruchu itp.).

Pozostałe uwagi:

 1. Odcinek pomiędzy K3 a K6
  Od wielu lat droga pożarowa za blokami na ul. Medalionów jest wyczekiwana jako rezerwa terenu pod miejsca parkingowe. W Projekcie nie przewidziano takich rozwiązań.
  W miejscu istniejącej plaży istnieją obecnie trzy boiska (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), które są wykorzystywane przez okoliczną młodzież. W projekcie nie przewiduje się dla nich żadnej alternatywy. Warto zwrócić uwagę, że dawniej na każde dwa bloki przypadało jedno boisko piłkarskie! Wydaje się, że okolice młyna są dobrym miejscem na lokalizację boiska najpopularniejszej dyscypliny – piłki nożnej (wymiary to ok. 60×30, przy czym warto zaplanować także mniejsze boisko usytuowane w poprzek większego boiska). Dodatkowo w obrębie plaży można przewidzieć boisko do siatkówki plażowej, ewentualnie innych sportów, które można realizować na piasku (np. beach soccer, bule). Dodatkowo teren ten był dawniej mocniej zurbanizowane o czym świadczą pozostałości fundamentów. Lokalizacja plaży powinna się wiązać z ewentualną rozbiórką tych fundamentów, ponieważ mogą zagrażać bezpieczeństwu (zdjęcie).
 1. Park Ludowy
  Wnosimy o zmianę przeznaczenia terenów przed Targami Lublin z terenów usługowych poprzez utrzymanie na nich obecnej funkcji obsługi komunikacyjnej (parkingi)

Poniżej mapa z zaznaczonym przebiegiem wybranych problemów.

Mapa tras rowerowych - koncepcja rewitalizacji rzeki Bystrzycy w Lublinie

Author: Krzysztof Kowalik